Omnia Hotel Relax & Wellness - Hotel Janské Lázně

Všeobecné obchodní podmínky – Omnia hotel

polečnost GRAND HOTEL HRADEC s.r.o. – provozovna Omnia, se sídlem Bohdalecká 1490/25, Michle, 101 00 Praha 10, IČO: 07024223, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293251 (dále jen jako „hotel“). 

 • Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi hotelem a jinou osobou. 
 • Tyto podmínky tedy platí obecně pro všechny hotelové hosty a agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb. 

1. REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB: 

 • rezervace ubytování a dalších služeb v hotelu a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné pouze písemně, tj. emailem 
 • rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že hotel písemně (e-mailem) potvrdí hostovi provedenou rezervaci nebo host obdrží automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem 
 • rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši uvedeného ubytování a služeb; rovněž mohou být stanoveny individuální podmínky 
 • v případě, že hotel nebo host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu 3. tohoto článku, hotel nemusí ubytování a služby poskytnout 
 • údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany 

2. CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

 • cena je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně snídaně, pokud nezvolí host jinak 
 • v ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 10 %; městský poplatek ve výši 1 EUR/osoba na noc není zahrnut v ceně ubytování, tento poplatek host uhradí na recepci hotelu 
 • zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy emailem; přesný způsob zrušení rezervace je stanoven rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit 
 • při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele, a to způsobem, který tento poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace 
 • změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace 
 • ubytování je možné uhradit v hotovosti, kdy hotel akceptuje měnu CZK a EUR; v případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně CZK nebo v měně platební karty klienta 
 • podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku; zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin 
 • hotel si vyhrazuje právo předběžné před autorizace karty hosta až do výše celkové částky za ubytování 
 • hotel si vyhrazuje právo předběžného vyúčtování celkové částky za ubytování z předložené platební/kreditní karty hosta, stanovují – li to podmínky dané rezervace 
 • v případě nedostavení se hosta v termínu rezervace je rezervace stornována a hotel je oprávněn účtovat náklady dle storno podmínek dané rezervace 

3. PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA: 

 • host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor 
 • host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění; výše úhrady bude určena hotelem 
 • host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v hotelu, aby mohla být sjednána náprava 
 • host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb hotelu, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak; v případě neuhrazení částky je hotel oprávněn účtovat (strhnout) odpovídající částku z udané platební karty hosta po jeho odjezdu 
 • host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že hotel neposkytl hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu hotelu 
 • doba přihlášení do hotelu je od 15:00 v den příjezdu; dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s hotelem a za případný poplatek 
 • doba odhlášení je do 11:00 v den odjezdu; pozdní odhlášení je možné po dohodě s hotelem a za poplatek 
 • celý hotel je nekuřácký; porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje hotel, aby hostovi naúčtoval 
 • penále ve výši 200 EUR za vyčištění pokoje či prostor hotelu; zákaz kouření a s ním spojené penále se vztahují i na kouření elektronických cigaret; kouření je možné pouze před hotelem v místě/ech tomu vyhrazeném 
 • v rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu; chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování); v případě vážného porušení tohoto pravidla může hotel penalizovat hosty finanční pokutou až do výše 400 EUR nebo, v nutných případech, volat policii 
 • psi do 25 kg mohou být ubytováni na základě potvrzení hotelu za poplatek 15 EUR/den 

4. PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU: 

 • hotel je povinen pro hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu hotelu 
 • v případě, že hotel nemůže hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, má povinnost zajistit pro hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

 • tyto podmínky jsou platné od 25. 6. 2021 a hotel si vyhrazuje právo jejich změn a host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami 
 • hotel shromažďuje osobní údaje hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám
 • případné spory vzniklé ze smlouvy o ubytování nebo v souvislostí s ní se hotel a host zavazují prvně vyřešit smírnou cestou. Pokud se případný spor vzniklý ze smlouvy o ubytování nebo v souvislosti s ní nepodaří mezi hotelem a hostem vyřešit smírnou cestou, bude tento spor řešen věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky; k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o ubytování je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, identifikační číslo 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz
 • platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi hostem s bydlištěm v jiném členské státě Evropské Unie a hotelem ze smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené on-line
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů on-line ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členské státě Evropské Unie