Omnia Hotel Relax & Wellness - Hotel Janské Lázně

Ogólne warunki handlowe

Spółka GRAND HOTEL HRADEC s.r.o. – miejsce prowadzenia działalności Omnia, z siedzibą przy Bohdalecká 1490/25, Michle, 101 00 Praha 10, REGON: 07024223, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, pozycja 293251 (zwana dalej „hotelem“).

 • Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki powstałe w związku z lub na podstawie umowy zawartej pomiędzy hotelem a inną osobą.
 • Niniejsze warunki obowiązują zatem ogólnie dla wszystkich gości hotelowych i biur, z którymi nie zawarto pisemnej umowy o świadczenie usług.

1. REZERWACJA NOCLEGÓW I USŁUG: 

 • rezerwacje noclegów i innych usług w hotelu oraz potwierdzenia takich rezerwacji przez hotel mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • rezerwację uważa się za ważną i wiążącą, jeżeli hotel potwierdzi ją gościowi na piśmie (e-mailem) lub gość otrzyma automatyczne potwierdzenie e-mailem wygenerowane przez odpowiedni system rezerwacji online
 • rezerwacja jest dokończona przy użyciu karty płatniczej lub poprzez wpłatę zaliczki w wysokości kwoty zakwaterowania i wskazanych usług; mogą być również ustalone indywidualne warunki
 • jeśli hotel lub gość nie spełni warunków określonych w punkcie 3 niniejszego artykułu, to hotel nie jest zobowiązany do zapewnienia zakwaterowania i usług
 • informacje podane w potwierdzeniu rezerwacji są wiążące dla obu stron

2. CENY, WARUNKI ANULOWANIA I PŁATNOŚCI:

 • cena jest podana za pokój na jeden nocleg, włącznie ze śniadaniem, o ile gość nie zdecyduje inaczej
 • cena zakwaterowania obejmuje podatek VAT w wysokości 10 %; opłata miejscowa w wysokości 1 EUR za osobę za nocleg nie jest wliczona w cenę pokoju, opłatę tę gość zapłaci w recepcji hotelu
 • anulacji potwierdzonej rezerwacji można dokonać również wyłącznie w formie pisemnej, tj. e-mailem; dokładny sposób anulacji określa system rezerwacyjny, w którym dokonano rezerwacji
 • w przypadku anulowania rezerwacji, która została dokonana za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy (np. booking.com), anulowanie musi nastąpić również za pośrednictwem tego dostawcy w sposób przez niego wymagany i zgodnie z warunkami rezerwacji
 • zmiana rezerwacji, czyli przeniesienie zarezerwowanych usług na inny termin, jest traktowana jako anulowanie pierwotnej rezerwacji i podlega takiej samej procedurze jak anulowanie rezerwacji
 • za noclegi można zapłacić gotówką, przy czym hotel akceptuje CZK i EUR; w przypadku płatności kartą kredytową/debetową, kwota zostanie pobrana w CZK lub w walucie karty płatniczej klienta
 • zgodnie z ustawą o ewidencji płatności sprzedawca jest zobowiązany do wydania kupującemu paragonu, jednocześnie sprzedawca jest zobowiązany do zarejestrowania online otrzymanej płatności u administratora podatkowego, w przypadku usterki technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin
 • hotel zastrzega sobie prawo do dokonania preautoryzacji karty gościa do wysokości całkowitej kwoty płatności za zakwaterowanie
 • jeśli warunki rezerwacji to przewidują, to hotel zastrzega sobie prawo do wstępnego rozliczenia całej kwoty płatności za zakwaterowanie z okazanej karty kredytowej/debetowej gościa
 • w przypadku nieprzybycia gościa w dniu rezerwacji, rezerwacja zostaje anulowana, a hotel ma prawo do naliczenia kosztów zgodnie z warunkami anulowania rezerwacji

3. PRAWA I OBOWIĄZKI GOŚCIA:

 • gość ma prawo do korzystania z zarezerwowanych pomieszczeń i ich wyposażenia, jak również z wyposażenia części wspólnych
 • gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w pokoju podczas pobytu i zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnej naprawy, wymiany lub specjalnego czyszczenia; wysokość opłaty zostanie określona przez hotel
 • gość jest zobowiązany do zgłaszania wad i usterek powstałych w czasie pobytu w hotelu, aby można było je usunąć
 • gość jest zobowiązany do zapłacenia kosztów związanych z korzystaniem z usług hotelowych, w tym z usług dodatkowych, najpóźniej w dniu wyjazdu, o ile nie uzgodniono inaczej; w przypadku braku płatności hotel ma prawo pobrać płatność (obciążyć kartę kredytową gościa) w odpowiedniej wysokości po wyjeździe gościa
 • gość może odstąpić od umowy na podstawie zasad anulowania rezerwacji lub jeśli hotel nie zapewnił gościowi uzgodnionych wcześniej usług zgodnie ze standardem hotelu
 • doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu; wcześniejsze zameldowanie możliwe jest tylko po uzgodnieniu z hotelem i za ewentualną opłatą
 • wymeldowanie następuje do godziny 11:00 w dniu wyjazdu; późniejsze wymeldowanie możliwe jest po uzgodnieniu z hotelem i za opłatą
 • w całym hotelu obowiązuje zakaz palenia; naruszenie tego przepisu i palenie w pokoju lub na terenie obiektu uprawnia hotel do zastosowania wobec gościa sankcji w postaci
 • kary pieniężnej w wysokości 200 EUR za sprzątanie pokoju lub pomieszczeń hotelowych; zakaz palenia i związana z nim kara dotyczą również palenia papierosów elektronicznych; palenie jest dozwolone tylko przed hotelem w wyznaczonych miejscach
 • między godziną 22:00 a 6:00 obowiązuje cisza nocna; zachowanie, które prowadzi do zakłócania spokoju innych gości w czasie ciszy nocnej jest surowo zabronione (dotyczy to głośnej muzyki, telewizji, krzyków w pokojach, na korytarzach i innych czynności zakłócających spokój); w przypadku poważnego naruszenia tej zasady hotel może ukarać gości karą finansową aż do wysokości 400 EUR lub w koniecznych przypadkach wezwać policję
 • psy o masie ciała do 25 kg mogą być zakwaterowane po potwierdzeniu przez hotel za opłatą w wysokości 15 EUR za dzień

4. PRAWA I OBOWIĄZKI HOTELU:

 • hotel jest zobowiązany do zapewnienia gościowi zakwaterowania na podstawie uzgodnionych wcześniej usług, które odpowiadają standardowi hotelu
 • w przypadku, gdy hotel nie może przyjąć gościa na podstawie wcześniej dokonanej i potwierdzonej rezerwacji, hotel jest zobowiązany do zapewnienia dla gościa odpowiedniego zakwaterowania w innym obiekcie

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • niniejsze warunki obowiązują od 25. 6. 2021 r. Hotel zastrzega sobie prawo do ich zmiany, a gość zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych warunków
 • hotel gromadzi dane osobowe gości tylko na czas niezbędny do zakończenia świadczenia uzgodnionych usług i nie udostępnia tych danych innym podmiotom
 • Ewentualne spory wynikające z umowy zakwaterowania lub z nią związane hotel i gość zobowiązują się rozwiązywać w pierwszej kolejności w sposób polubowny. Jeżeli jakikolwiek spór pomiędzy hotelem a gościem wynikający z umowy zakwaterowania lub z nią związany nie może zostać rozwiązany polubownie, to spór rozstrzygnie sąd powszechny Republiki Czeskiej właściwy dla danej sprawy i miejsca; organem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy zakwaterowania jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15 Praga 2, kod pocztowy 120 00, numer identyfikacyjny 000 20 869, adres internetowy: www.coi.cz
 • platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między gościem zamieszkałym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej a hotelem na podstawie umowy o świadczenie usług online
 • Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą pod adresem Praga 2, Štěpánská 567/15, kod pocztowy 120 00, adres internetowy: www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym w zakresie rozwiązywania sporów online w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich i pełni swoje funkcje w rozumieniu tego aktu prawnego tylko wtedy, gdy strony sporu nie mają miejsca zwykłego pobytu (siedziby) w tym samym państwie członkowskim Unii Europejskiej